Czy w apelacji od wyroku skazującego za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. można wnosić o zmniejszenie zakazu prowadzenia samochodów do 6 miesięcy?

Do napisania niniejszego artykułu zainspirowało mnie następujące pytanie czytelniczki bloga: „Nazywam się Marta M. W listopadzie 2016 roku zostałam skazana za prowadzenie samochodu w stanie po użyciu alkoholu. Sąd Rejonowy w W. orzekł wobec mnie zakaz prowadzenia pojazdów na okres 1 roku. To niesprawiedliwe, gdyż jechałam w nocy w sobotę, drogą jednopasmową, stąd też zagrożenie, jakie stworzyłam było naprawdę znikome. Poza tym miałam tylko 0,11 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu. Chcę złożyć apelację i odwołać się od tego wyroku. Mogę stracić uprawnienia, ale nie na tak długo, gdyż jestem przedstawicielem handlowym i ciągle podróżuję. Co mam napisać do Sądu? Czekam na odpowiedź. Pozdrawiam”.

W pierwszej kolejności należy podkreślić, że wedle art. 103 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia: od wyroku sądu pierwszej instancji służy stronom apelacja, chyba że ustawa stanowi inaczej”. Zgodnie z art. 105 § 1 wspomnianego aktu normatywnego: „apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z uzasadnieniem, chyba że ustawa stanowi inaczej. Natomiast, w sytuacji, w której uzasadnienie wyroku zostało przedstawione wyłącznie w formie ustnej, apelację wnosi się na piśmie w terminie 7 dni od daty otrzymania wyroku wraz z przekładem tego uzasadnienia, co potwierdza treść art. 105 § 1a Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Powyższe oznacza, że w przypadku wydania wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, tj. prowadzenia pojazdu mechanicznego w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka, obwiniony ma prawo do wniesienia apelacji od przedmiotowego orzeczenia w terminie 7 dni od daty otrzymania rozstrzygnięcia Sądu I instancji wraz z uzasadnieniem bądź jego przekładem.

W przypadku, w którym obwiniony nie zgadza się z karą i środkami karnymi wymierzonymi przez Sąd, tj. zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych, ma on prawo jako strona postępowania wnieść apelację do Sądu odwoławczego za pośrednictwem Sądu I instancji.

Warto zauważyć, iż w przypadku uznania obwinionego za winnego wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń, Sąd zgodnie z art. 87 § 3 niniejszego aktu normatywnego orzeka wobec niego obligatoryjnie (obowiązkowo) zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Zgodnie z art. 29 § 1 Kodeksu wykroczeń:zakaz prowadzenia pojazdów wymierza się w miesiącach lub latach, na okres od 6 miesięcy do 3 lat”.

Podkreślenia wymaga fakt, iż obwiniony mający uzasadnione zastrzeżenia odnośnie długości okresu na jaki orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów, tj. czytelniczka bloga, składając wniosek o uzasadnienie zapadłego w I instancji wyroku, winien wskazać, iż wniosek dotyczy wyłącznie rozstrzygnięcia w zakresie orzeczonego środka karnego.

Sporządzając apelację od wyroku w każdej sprawie karnej o wykroczenie, należy mieć na uwadze, iż apelacja powinna czynić zadość wymaganiom stawianym pismom procesowym, określonym w art. 119 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, tj. powinna zawierać:

 • oznaczenie organu, do którego jest kierowana (np. do Sądu Okręgowego w Warszawie, al. Solidarności 127 Warszawa, za pośrednictwem Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie, III Wydziału Karnego),

 • oznaczenie sprawy (podanie sygnatury akt Sądu I instancji, np. III W 215/16),

 • oznaczenie oraz adres wnoszącego apelację (np. Jan Kowalski ul. Kwiatowa 1, 03-340 Warszawa, obwiniony o wykroczenie z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń)

 • treść;

 • datę i podpis wnoszącego apelację;

a nadto zgodnie z art. 427 Kodeksu postępowania karnego w zw. art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, powinna zawierać :

 • wskazanie zaskarżonego wyroku (np. wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy – Woli w Warszawie z dnia 05 listopada 2016 roku, w sprawie o sygn. III W 215/16;

 • określenie, czego apelujący się domaga (np. „wnoszę o zmianę zaskarżonego wyroku w części tj. w zakresie pkt II poprzez odstąpienie od wymierzenia wobec mojej osoby środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych”.)

 • wskazanie zarzutów i ich uzasadnienie.

Zauważyć należy, iż zarzuty oraz ich uzasadnienie stanowią fundament każdej apelacji.

Zgodnie z art. 438 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, apelację można oprzeć o następujące zarzuty:

 • obrazę przepisów prawa materialnego (tj. naruszenie konkretnego przepisu Kodeksu wykroczeń );

 • obrazę przepisów postępowania (tj. przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia lub Kodeksu postępowania karnego);

 • błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia (chodzi o naruszenie zasad logicznego rozumowania, wyciągnięcie wniosków odmiennych, aniżeli nakazywałby zebrany materiał dowodowy itp.);

 • rażącą niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka.

W świetle powyższego wskazać należy, iż w sytuacji, w której czytelniczka bloga Marta M. kwestionuje czas trwania orzeczonego wobec niej zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych winna zarzucić Sądowi w oparciu o art. 438 § 4 Kodeksu postępowania karnego w związku z art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia rażącą niewspółmierność środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych, podczas gdy należyta ocena okoliczności sprawy, tj. okoliczności zdarzenia, w szczególności czasu, miejsca, wysokości stężenia alkoholu w organizmie obwinionej, jak również właściwości i warunki osobiste obwinionej, winny prowadzić do uznania, iż wystarczającą dla obwinionej represją karną będzie orzeczenie wobec w/w środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych w najniższym wymiarze, tj. w wymiarze 6 miesięcy.

Uzasadniając tak sformułowany zarzut, skarżąca powinna dokładnie opisać okoliczności, których Sąd I instancji należycie nie rozważył lub pominął, a które przemawiają jednoznacznie za zasadnością wymierzenia obwinionej zakazu prowadzenia samochodów w najniższym, 6 – miesięcznym wymiarze.

W tym zakresie należy zwrócić szczególną uwagę na:

 • miejsce popełnienia wykroczenia (mniejszy stopień społecznej szkodliwości wystąpi w przypadku drogi jednopasmowej, mało uczęszczanej);

 • porę, w jakiej doszło do popełnienia wykroczenia (mniejszy stopień społecznej szkodliwości wystąpi w przypadku gdy zdarzenie miało miejsce poza godzinami tzw. szczytu, np. o 5.00 rano czy 22.00 wieczorem);

 • natężenie ruchu w chwili zdarzenia (im mniejsze natężenie ruchu pieszych i pojazdów, tym mniejszy stopień społecznej szkodliwości);

 • właściwości i warunki osobiste sprawcy, w tym zwłaszcza:

– dotychczasową niekaralność;

– ustabilizowany sposób życia – stała praca, rodzina;

– aktywność charytatywną i społeczną;

 • konsekwencje orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów: utrata pracy, brak możliwości znalezienia zatrudnienia.

Na koniec warto mieć na uwadze, iż podnosząc omawiany zarzut, czytelniczka bloga Marta M. powinna sformułować wniosek o zmianę zaskarżonego wyroku w zakresie orzeczonego zakazu prowadzenia pojazdów, poprzez orzeczenie wobec obwinionej środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 lub 502 879 552 oraz tel. 22 629 00 36

Apelację od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy możesz pobrać klikając na poniższy link:

Apelacja od wyroku skazującego za popełnienie wykroczenia z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń z wnioskiem o zmianę rozstrzygnięcia poprzez orzeczenie środka karnego zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Czy w apelacji od wyroku skazującego za wykroczenie z art. 87 § 1 k.w. można wnosić o zmniejszenie zakazu prowadzenia samochodów do 6 miesięcy?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


6 × = dwanaście