Jakie są skutki cofnięcia apelacji karnej?

W pierwszej kolejności należy wskazać, że wedle art. 431 § 1 Kodeku postępowania karnego: środek odwoławczy można cofnąć”. Oznacza to, że polski ustawodawca umożliwił stronie postępowania, która wniosła apelację możliwość cofnięcia środka odwoławczego.

Podkreślenia wymaga fakt, iż cofnięcie apelacji, zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej jest dopuszczalne do momentu rozstrzygnięcia sprawy przez Sąd instancji odwoławczej.

W związku z powyższym, pojawia się pytanie odnośnie skutków cofnięcia apelacji przez stronę postępowania.

Nie sposób nie wskazać, że zgodnie z art. 432 Kodeksu postępowania karnego: cofnięty środek odwoławczy sąd odwoławczy pozostawia bez rozpoznania, chyba że zachodzi jedna z przyczyn wymienionych w art. 439 lub art. 440”. Sąd odwoławczy może zatem na skutek cofnięcia apelacji podjąć jedną z dwóch decyzji:

 1. o pozostawieniu cofniętego środka odwoławczego bez rozpoznania ze względu na brak przyczyn wymienionych w art. 439 Kodeksu postępowania karnego lub art. 440 Kodeksu postępowania karnego;

 1. o rozpoznaniu cofniętego środka odwoławczego ze względu na istnienie jednej z przyczyn wymienionych w art. 439 Kodeksu postępowania karnego lub w art. 440 Kodeksu postępowania karnego.

Mając na uwadze treść postanowienia Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 16 października 2002 roku w sprawie o sygn. akt IV KKN 161/99: (…) każda z tych [wyżej wymienionych] decyzji powinna być wydana w formie postanowienia”.

W tym miejscu, należy podnieść, że wskazany art.440 Kodeksu postępowania karnego pozwala Sądowi II instancji, niezależnie od granic zaskarżenia oraz podniesionych w apelacji zarzutów na:

 1. zmianę zaskarżonego rozstrzygnięcia Sądu I instancji i orzeczenie na korzyść oskarżonego;

 2. uchylenie wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji;

w sytuacji, w której Sąd odwoławczy uzna, że utrzymanie orzeczenia Sądu I instancji w mocy byłoby rażąco niesprawiedliwe.

Natomiast, wedle art. 439 § 1 Kodeksu postępowania karnego:

niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz wpływu uchybienia na treść orzeczenia sąd odwoławczy na posiedzeniu uchyla zaskarżone orzeczenie, jeżeli:

1) w wydaniu orzeczenia brała udział osoba nieuprawniona lub niezdolna do orzekania bądź podlegająca wyłączeniu na podstawie art. 40;

2) sąd był nienależycie obsadzony lub którykolwiek z jego członków nie był obecny na całej rozprawie;

3) sąd powszechny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu szczególnego albo sąd szczególny orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu powszechnego;

4) sąd niższego rzędu orzekł w sprawie należącej do właściwości sądu wyższego rzędu;

5) orzeczono karę, środek karny, środek kompensacyjny lub środek zabezpieczający nieznane ustawie;

6) zapadło z naruszeniem zasady większości głosów lub nie zostało podpisane przez którąkolwiek z osób biorących udział w jego wydaniu;

7) zachodzi sprzeczność w treści orzeczenia, uniemożliwiająca jego wykonanie;

8) zostało wydane pomimo to, że postępowanie karne co do tego samego czynu tej samej osoby zostało już prawomocnie zakończone;

9) zachodzi jedna z okoliczności wyłączających postępowanie, określonych w art. 17 § 1 pkt 5, 6 i 8-11;

10) oskarżony w postępowaniu sądowym nie miał obrońcy w wypadkach określonych w art. 79 § 1 i 2 oraz art. 80 lub obrońca nie brał udziału w czynnościach, w których jego udział był obowiązkowy;

11) sprawę rozpoznano podczas nieobecności oskarżonego, którego obecność była obowiązkowa.

W związku z powyższym, na Sądzie Odwoławczym przed wydaniem postanowienia w związku z cofnięciem apelacji przez stronę postępowania, ciąży obowiązek baczenia czy zaistniała jedna z przesłanek wymienionych w art. 439 § 1 Kodeksu postępowania karnego lub orzeczenie Sądu I instancji nie jest rażąco niesprawiedliwe w świetle art. 440 Kodeksu postępowania karnego.

W przypadku wydania przez Sąd II instancji postanowienia o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania, orzeczenie staje się prawomocne, co potwierdza postanowienie Sądu Najwyższego – Izby Karnej z dnia 25 kwietnia 1975 roku w sprawie o sygn. akt IV KRN 25/75, zgodnie z którym: dopiero data wydania przez sąd postanowienia o pozostawieniu środka odwoławczego bez rozpoznania, w razie jego cofnięcia, decyduje o formalnej prawomocności orzeczenia”.

Ponadto, jeżeli Sąd Odwoławczy pomimo skutecznego cofnięcia apelacji wyda merytoryczne orzeczenie, ma wówczas miejsce bezwzględna przyczyna odwoławcza określona w art. 439 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania karnego w zw. z art. 17 § 1 pkt 9 Kodeksu postępowania karnego, a mianowicie brak skargi osoby uprawnionej do jej wniesienia.

Konkludując, Sąd odwoławczy może zatem na skutek cofnięcia apelacji podjąć jedną z dwóch decyzji o pozostawieniu cofniętego środka odwoławczego bez rozpoznania ze względu na brak przyczyn wymienionych w art. 439 Kodeksu postępowania karnego lub art. 440 Kodeksu postępowania karnego bądź o rozpoznaniu cofniętego środka odwoławczego ze względu na istnienie jednej z przyczyn wymienionych w art. 439 Kodeksu postępowania karnego lub w art. 440 Kodeksu postępowania karnego. W przypadku wydania przez Sąd II instancji postanowienia o pozostawieniu apelacji bez rozpoznania, orzeczenie staje się prawomocne.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

1 odpowiedź na Jakie są skutki cofnięcia apelacji karnej?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


× dwa = 6