Do jakiego Sądu należy złożyć apelację?

Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Środek odwoławczy wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie”. Oznacza to, że apelację wnosimy pisemnie do sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie.

Apelacja wymaga formy pisemnej. Krajowe ustawodawstwo nie przewiduje możliwości złożenia apelacji w formie ustnej. W związku z tym, nasuwa się pytanie: czy apelacja może zostać wniesiona za pomocą telefaksu? Odpowiedź na powyższe pytanie jest twierdząca, jednakże skuteczność apelacji wniesionej w opisany sposób jest uzależniona od uzupełnienia warunku formalnego, którym jest obligatoryjny własnoręczny podpis osoby wnoszącej przedmiotowe pismo procesowe. Ponadto, zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia 26 marca 2009 roku w sprawie o sygnaturze: I KZP 39/08: „Nie wywołuje skutku procesowego w postaci wniesienia środka odwoławczego oświadczenie procesowe strony przesłane w formie dokumentu elektronicznego, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 ze zm.), albowiem zarówno w procedurze wykroczeniowej, jak i w procedurze karnej taka forma czynności procesowej nie jest przewidziana”. W związku z czym, orzecznictwo wyklucza możliwość wniesienia apelacji poprzez oświadczenie procesowe przesłane w formie dokumentu elektronicznego.

Podsumowując, apelację możemy wnieść w formie pisemnej do Sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie:

 • osobiście, składając je w Biurze Podawczym Sądu;

 • nadając podpisane pismo procesowe w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie Unii Europejskiej.

Następnie należy podkreślić, iż „Prezes sądu pierwszej instancji odmawia przyjęcia środka odwoławczego, jeżeli wniesiony został po terminie lub przez osobę nieuprawnioną albo jest niedopuszczalny z mocy ustawy” (art. 429 § 1 Kodeksu postępowania karnego). W takiej sytuacji, tj. w przypadku odmowy przyjęcia apelacji przez Prezesa sądu pierwszej instancji, która to odmowa następuje w formie zarządzenia, przysługuje nam zażalenie na podstawie art. 429 § 2 Kodeksu postępowania karnego.

Jeżeli Prezes sądu pierwszej instancji stwierdzi, iż apelacja odpowiada warunkom formalnym i jest zgodna z art. 429 § 2 Kodeksu postępowania karnego, a ponadto nie zawiera braków formalnych, przekazuje ją do sądu II instancji.

Sąd II instancji pozostawia bez rozpoznania przyjętą przez Sąd I instancji apelację, jeżeli została wniesiona po terminie lub przez osobę nieuprawnioną, jest niedopuszczalna z mocy ustawy albo jeżeli przyjęcie apelacji nastąpiło na skutek niezasadnego przywrócenia terminu (art. 430 § 1 Kodeksu postępowania karnego). Zgodnie z art. 430 § 2 Kodeksu postępowania karnego, na postanowienie Sądu II instancji „(…) przysługuje zażalenie do innego równorzędnego składu sądu odwoławczego, chyba, że zostało wydane przez Sąd Najwyższy”.

W związku z faktem, iż apelację wnosimy do Sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie należy odpowiedzieć na pytanie: Co się stanie jeśli złożę apelację do niewłaściwego Sądu?

Zgodnie z art. 118 § 3 Kodeksu postępowania karnego: „Pismo w sprawie należącej do właściwości sądu, prokuratora, Policji lub innego organu dochodzenia, skierowane do niewłaściwego organu, przekazuje się właściwemu organowi”. Ponadto, art. 125 Kodeksu postępowania karnego wskazuje, że: „Pismo omyłkowo wniesione przed upływem terminu do niewłaściwego sądu, prokuratora, organu Policji albo innego organu postępowania przygotowawczego uważa się za wniesione z zachowaniem terminu”.

Reasumując, jeżeli złożymy apelację przed upływem terminu do jej wniesienia, do Sądu niewłaściwego przekaże on apelację Sądowi właściwemu. Apelację uważa się za wniesioną z zachowaniem terminu.

Ponadto, zgodnie z art. 109 § 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, przy rozpoznawaniu środka odwoławczego stosuje się odpowiednio przepisy art. 429, 430 Kodeksu postępowania karnego, co oznacza, że przytaczane wyżej przepisy dotyczące właściwości Sądu, do którego wnosimy apelację w sprawach karnych mają odpowiednie zastosowanie w sprawach o wykroczenia.

Autor: Adwokat Mariusz Stelmaszczyk i Aplikant Adwokacki Edyta Gorczyńska

kontakt: kom. + 48 697 053 659 oraz tel. 22 629 00 36

Ten wpis został opublikowany w kategorii artykuły. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

3 odpowiedzi na Do jakiego Sądu należy złożyć apelację?

 1. Mariusz Stelmaszczyk pisze:

  Drodzy Czytelnicy
  Zachęcam Was do komentowania tego artykułu oraz zadawania pytań, jakie Wam się nasuną po jego przeczytaniu. Na wszystkie pytania postaram się odpowiedzieć.
  Jednocześnie zapewniam, że szanuję Waszą prywatność. Adres e-mail z jakiego wyślecie pytanie lub komentarz do artykułu nie zostanie wyświetlony.

  Pozdrawiam
  Adwokat Mariusz Stelmaszczyk

 2. Małgorzata pisze:

  a do jakiego sądu mam wnieść uzupełnienie apelacji o dowód, który uzyskałam już po wniesieniu apelacji: do pierwszej, czy drugiej instancji ?

  • Mariusz Stelmaszczyk pisze:

   Witam, pismo stanowiące uzupełnienie apelacji powinna Pani wysłać do tego Sadu, w którym są akta Pani sprawy. Jeżeli otrzymała Pani zawiadomienie z Sądu I Instancji o przekazaniu sprawy, tj. Pani apelacji wraz z aktami sprawy do Sądu II Instancji (np. w sprawie o rozwód z Sądu Okręgowego do Sądu Apelacyjnego), wówczas akta są w Sądzie Apelacyjnym i do tego Sądu wysyła Pani uzupełnienie Apelacji. Jeśli akta są wciąż w Sądzie I Instancji, wówczas wysyła Pani uzupełnienie apelacji do Sądu I Instancji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *


+ 8 = dziewięć