Archiwum kategorii: artykuły

Obraza przepisów postępowania jako względna przyczyna odwoławcza

Art. 438 Kodeksu postępowania karnego wylicza tzw. względne przyczyny odwoławcze czyli uchybienia, które dostrzeżone przez Sąd odwoławczy są powodem uchylenia bądź zmiany zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji. Jedną z takich przyczyn jest wymieniona w punkcie 2 przytoczonej regulacji normatywnej obraza … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Obraza przepisów prawa materialnego jako względna przyczyna odwoławcza

Art. 438 Kodeksu postępowania karnego wylicza tzw. względne przyczyny odwoławcze czyli uchybienia, które dostrzeżone przez Sąd odwoławczy są powodem uchylenia bądź zmiany zaskarżonego orzeczenia Sądu I instancji. Jedną z takich przyczyn jest wymieniona w punkcie 1 przytoczonej regulacji normatywnej obraza … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Do jakiego Sądu należy złożyć apelację?

Zgodnie z art. 428 § 1 Kodeksu postępowania karnego: „Środek odwoławczy wnosi się do sądu, który wydał zaskarżone orzeczenie”. Oznacza to, że apelację wnosimy pisemnie do sądu, który wydał zaskarżone rozstrzygnięcie. Apelacja wymaga formy pisemnej. Krajowe ustawodawstwo nie przewiduje możliwości … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Czy uprawniony podmiot ma prawo żądać ustanowienia obrońcy do dokonania określonej czynności procesowej w postaci sporządzenia apelacji w sprawie karnej?

Wraz z nowelizacją Kodeksu postępowania karnego, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2015 roku, wprowadzono możliwość ubiegania się przez uprawniony podmiot o ustanowienie obrońcy z urzędu oraz o ustanowienie obrońcy/pełnomocnika do dokonania określonej czynności procesowej w toku postępowania … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Co to są zarzuty apelacyjne?

Pojęcie zarzutu apelacyjnego nie zostało zdefiniowane w Kodeksie postępowania karnego. Brak jest również wytycznych, które wskazywałyby jak od strony prawnej powinien zostać sformułowany zarzut. W doktrynie przyjęło się rozumieć zarzut apelacyjny jako swoistego rodzaju twierdzenie, które jest zawarte w środku … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Jaki jest termin na złożenie apelacji od wyroku w sprawie karnej?

Kodeks postępowania karnego przewiduje, że apelacja może zostać złożona przez uprawniony podmiot w terminie: 14 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem – w trybie normalnym (art. 445 Kodeksu postępowania karnego) 7 dni od daty doręczenia wyroku z uzasadnieniem – … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 3 komentarze

Kto może złożyć apelację od wyroku w sprawie karnej ?

Kwestię podmiotów uprawnionych do złożenia apelacji w sprawie karnej reguluje art. 444 Kodeksu postępowania karnego. Podmiotami uprawnionymi do wniesienia apelacji karnej są: strony postępowania- zawsze pokrzywdzony czynem zabronionym – wyjątkowo, tj. jeśli na posiedzeniu zapadł wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne. … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Co to jest apelacja karna? Cz.2

Wniesienie apelacji karnej od wyroku Sądu I instancji, niesie za sobą skutki procesowe. W dużej mierze są one związane z cechami charakterystycznymi apelacji jako środka odwoławczego, tj. dewolutywnością bezwzględną, suspensywnością bezwzględną, skargowością i charakterem reformacyjnym. Dewolutywność bezwzględna polega na obowiązkowym … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz

Co to jest apelacja karna? Cz.1

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie co w praktyce oznacza złożenie apelacji od wyroku w postępowaniu karnym oraz przedstawienie jakie skutki procesowe wywołuje złożenie apelacji karnej. W pierwszej kolejności należy umiejscowić apelację karną w systemie prawa, aby należycie zrozumieć czym ona … Czytaj dalej

Zaszufladkowano do kategorii artykuły | 1 komentarz